Bhagavad Gita - Lesson 31 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)


1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Binit sharma 10
4. Navin.T.Bachani 10
5. Kavita Gupta 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Richa garg SILIGURI 10
10. Usha Israni 10
11. Nivedita Agarwal 10
12. Lucky Kalyani 10
13. Subha PUNE 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Jyoti Khemka 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Bina Agarwal SILIGURI 10
19. Shashi gupta 10
20. Ajit Kejriwal 10
21. Lalit Kumar Chetani 10
22. Shyamala kumar 10
23. Vishnu Harwani 10
24. Sangita Khemka 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Shikha Kesarwani 10
27. Bharat parchani 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Chandru samtani PUNE 10
31. Pradip Sharma 10
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Sri Sangita Radha D.D 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Uday Kumar 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Anjali Mondal 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Vineet Arora 10
53. Manisha Punjabi 10
54. Kiran Chowdhury 10
55. Indira Jain 10
56. Anu Arora 10
57. Munni devi 10
58. Kishin khairajani 10
59. Hema Gopi CALICUT 10