Bhagavad Gita - Lesson 45 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

1. Neha Khaitan 10
2. Anita jhunjhunwala 10
3. Ishwara purshottam das 10
4. Lucky kalyani 7
5. Chandru samtani PUNE 9
6. Bina Agarwal 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Vineet Arora 10
10. Venkateshwara Gouranga Das 10
11. Vinita Chowdhury 10
12. R Ratna 10
13. Subha PUNE 9
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Kishin khairajani 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Richa Garg SILIGURI 9
19. Neeraj jhunjhunwala 10
20. Anu Arora 10
21. Lalit Kumar Chetani 10
22. Shyamala kumar 10
23. Kiran Chowdhury 10
24. Sita Agarwal 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Sri Sangita Radha D.D 10
27. Manisha Punjabi 10
28. Ankur Tripathi PRAYAGRAJ (U.P) 10
29. Mohit melwani 10
30. Asis Hazra 10
31. Pradip Sharma 9
32. Uday Kumar 10
33. Sriparna Chatterjee 9
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Swati Agarwal 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Jyoti Ahuja 10
40. Anjali Mondal 10
41. Sandeep Agarwal 9
42. Mona punjabi 10
43. Prerna Punjabi 10
44. Nutan mundra 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sarita bengani 10
48. Munni Devi 10
49. Indira Jain 10