CA Inter Auditing And Assurance Imp PDFs & Videos

 Faculties Important PDFs Video Topics/Links
CA Shubham Keswani 
CA Kapil Goyal
CA Ravi Taori
CA Pankaj Garg
CA Surbhi Bansal
CA Pragnesh Kanabar
CA Sanidhya Saraf
CA Sarthak Jain
CA Aarti Lahoti
CA Rishabh Jain
CA Amit Popli
CA Mrugesh Madlani

CA INTER AUDIT OLD SYLLABUS 

Faculties  Important PDFs Video Topics Video Link
CA Pankaj Garg
CA Harshad Jaju

 

CA Inter Audit Old Syllabus 

Faculties  Important PDFs Video Topics Video Link
CA Harshad Jaju
 • Revision
CA Aarti Lahoti
 • ICAI MCQs
 • Revision
CA Amit Popli
 • Nature | Objective
 • Audit Documentation
CA Sarthak Jain
 • Standard Auditing
CA Neha Lathi Mittal
 • Introdution
CA Vishali Chaudhary
 • Company Audit
 • Standard Auditing
 • Audit Evidence
CA Sanidhya Saraf
 • Standard Of Auditing
 • Company Audit
 • CARO
CA Ravi Taori
 • ICAI MCQs
CA Samiksha Sethia
 • Accounting Standard
 • ICAI MCQs 
CA Arvind Dubey
 • Accounting Standard
CA Abhishek Bansal
CA Pankaj Garg
CA Nikhil Gupta
J K Shah
CA Classes
ICAI